Användarvillkor

1. Användning av och innehåll på denna Webbplats.​​​​​​​ Informationen som tillhandahålls på denna webbplats är avsedd för allmänna informations- och utbildningssyften och har godkänts av behöriga myndigheter. Vissa delar av denna Webbplats är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal och vi ber dig att inte besöka dessa delar om du inte är hälso- och sjukvårdspersonal. Specifika lämpliga delar har utvecklats och är tillgängliga för allmänheten. Din tillgång till och användning av informationen på Webbplatsen regleras i dessa Användarvillkor. Genom att besöka och använda denna Webbplats accepterar du, utan begränsning eller modifiering, dessa Användarvillkor.Varken Pfizer eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller tillhandahålla denna Webbplats ska vara ansvarig för eventuella skador, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta och övriga följdskador eller ersättning i form av bestraffande skadestånd, som uppkommit på grund av tillgång till, användning av eller oförmåga att använda denna Webbplats, eller eventuella fel eller brister i Webbplatsens innehåll. Denna begränsning inkluderar även skador på, eller för eventuella virus som infekterar, din datorutrustning.

2. Integritet. Pfizer respekterar dess Webbplatsanvändares personliga integritet. Vänligen se https://privacycenter.pfizer.com/ som förklarar användarnas rättigheter och ansvar i förhållande till informationen som lämnas på denna Webbplats.

3. Tredjepartswebbplatser och Länkar. Denna Webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra Webbplatser som tillhandahålls av tredje part, utanför Pfizers kontroll. Sådana länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet. På liknande sätt kan denna Webbplats nås från tredjepartslänkar över vilka Pfizer inte har någon kontroll. Pfizer lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag beträffande riktigheten, spridningen eller fullständigheten avseende eventuell information på sådana Webbplatser och ska inte ha något ansvar för eventuella skador av något slag som härrör från sådant innehåll eller information. Inkludering av eventuella tredjepartslänkar innebär inget godkännande eller ingen rekommendation från Pfizer.

4. Medicinsk Information. Patienter ska inte använda informationen på denna Webbplats för att diagnostisera ett hälso- eller fitnessproblem eller en sjukdom. Patienter bör alltid konsultera en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal för medicinsk rådgivning eller information om diagnoser och behandlingar.

5. Icke-konfidentiell Information. Om inte annat följer av tillämpliga villkor i vår Integritetspolicy, är och kommer eventuell kommunikation eller annat material som du skickar till oss via Internet eller tillhandahåller på en Pfizer Webbplats via e-post eller på annat sätt, t.ex. eventuella frågor, kommentarer, förslag eller liknande, anses vara icke-konfidentiell och Pfizer ska inte ha någon form av skyldighet i förhållande till sådan information. Pfizer ska ha rätt att fritt använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan kommunikation oberoende av ändamålet, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.

6. Varumärken. Alla produktnamn, oavsett om de visas i stor stil eller med varumärkessymbolen, är varumärken till Pfizer, dess dotterbolag, dess närstående bolag eller dess licensgivare eller partners i gemensamt företag, om inte annat anges. Användning eller missbruk av dessa varumärken eller något annat material, förutom vad som är tillåtet häri, är uttryckligen förbjudet och kan strida mot upphovsrätt, varumärkesrätt, förtal och ärekränkningslagar, lagar om integritet och publicitet och kommunikationsbestämmelser och stadgar. Vänligen observera att Pfizer aktivt och aggressivt upprätthåller sina immateriella rättigheter så långt det är legalt möjligt.

7. Upphovsrätt. Allt innehåll på denna Webbplats skyddas av upphovsrätt. Copyright © 2020 Pfizer Inc. Innehåll på Pfizer Webbplatser får inte kopieras annat än för icke-kommersiella privata ändamål med alla meddelanden om upphovsrätt eller andra rättigheter bibehållna, och får därefter inte kopieras, reproduceras eller på annat sätt distribueras. Med undantag för vad som uttryckligen anges på Webbplatsen eller ovan får du inte kopiera, visa, ladda ned, distribuera, ändra, reproducera, publicera eller överföra någon information, text eller dokument som finns på denna Webbplats, eller någon del därav, i elektroniskt medium eller i papperskopia eller skapa något derivat baserat på sådana bilder, text eller dokument utan Pfizers uttryckliga skriftliga samtycke. Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas som en tilldelning, genom konkludent handlande, hinder eller på något annat sätt av någon licens eller rättighet under något patent eller varumärke som tillhör Pfizer eller någon tredje part.

8. Ogiltigt om Förbjudet. Denna Webbplats och dess innehåll är avsedd att vara förenlig med lagar och regler inom EU. Även om informationen på denna Webbplats kan nås av användare utanför EU, är informationen på denna Webbplats avsedd för användning endast av EU:s invånare. Andra länder kan ha lagar, regulatoriska krav och medicinsk praxis som skiljer sig från de inom EU. Pfizer förbehåller sig rätten att begränsa tillhandahållandet av dess produkter eller tjänster till eventuella personer, geografiska regioner eller jurisdiktioner och/eller begränsa kvantiteterna eller eventuella produkter eller tjänster som vi tillhandahåller. Produkt- eller tjänsteerbjudanden som görs på denna Webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

9. Tillämplig Lag. Svensk lag, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt, ska tillämpas på dessa Användarvillkor och din användning av Webbplatsen. Eventuella rättsliga åtgärder eller förfaranden relaterade till denna Webbplats ska väckas exklusivt vid en federal eller statlig domstol med behörig jurisdiktion i Sverige.

10. Övrigt. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar ska sådan bestämmelse avskiljas utan att det påverkar verkställbarheten av de kvarvarande bestämmelserna. Pfizer förbehåller sig rätten att när som helst på eget initiativ ändra eller ta bort material från denna Webbplats.